یاد و خاطره ی شهدای دوران کمونیستی که اخیرا لیست 5000 هزارتن از آنان انتشار یافته است، را گرامی میداریم