وزارت شهدا و معلولین کشور خبر داد

روزشنبه‌ مؤرخ 26 دلو سال1392 برابر با روز شکست و خروج ارتش اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی پیشین از افغانستان بوده و به اساس فقره‌ی 10 ماده‌ی 41 قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان؛ در سراسر کشور رخصتی عمومی می‌باشد.
موضوع :
پیام ها وتحلیل ها ,