با مداخله نظامی شوروی در افغانستان در ششم جدی سال 1358 در نتیجه می توان گفت: سبب نابودی تمام منابع زیر ساخت های اقتصادی افغانستان گردید زمین های زراعتی از بین رفت. اشجار و باغ های مردم منهدم، جوی ها و انهار بلا استفاده، شهر ها و قریه ها تخلیه و نابود، راه ها و جاده های مواصلاتی از كار افتاد.

تجارت و معاملات به ركود مطلق مواجه گردید و مردم افغانستان مهاجر و آواره در گوشه و كنار عالم سرگردان و پریشان گردیدند.

بیش از یک میلیون و پنج صد هزار نفر از ابتدای كودتای ثور تابعد از خروج ارتش شوروی از افغانستان از مردمان این کشور شهید شدند و صدها هزار تن دیگر معلول و معیوب و وجود میلیون ها مین فرش شده در خاک افغانستان به قوت خود باقی ماند و میلیارد ها دالر خسارات مالی عاید این سرزمین گردید و به مدت سه دهه فرزندان مردم افغانستان از تعلیم و تربیت محروم گذاشته شده اثرات روانی جنگ بر روح و روان مردم به قوت خود باقی ماند كدر و پرسنل تعلیم یافته دولتی اکثرا متواری شد.

سیستم دولت داری به کلی از هم پاشید و در حدود هفت میلیون از مردم افغانستان مهاجر گردیدند و صدها مصیبت دیگر این تجاوز برای مردم افغانستان ارمغان داشت و برای شوروی ها هم به جز از كینه و نفرت ملت افغانستان و نابودی اتحاد جماهیر شوروی وسربازان كشته و بی دست و پا و هزینه سرسام آور جنگ و محكومیت متوالی درعرصه بین المللی و ضربه خوردن به وجهه و ادعاهای ضد امپریالیستی و ضد استعمارشوروی و مشروعیت دادن به دخالت های دیگران در عرصه جهانی و ساحه بین المللی و اثبات ناتوانی شوروی در مقابله با قوت و نیروی ایمانی و معنوی و مقاومت های ملی و مردمی و كوبیدن آخرین میخ بر تابوت دیگر هیچ ارمغانی نداشت.موضوع :
پیام ها وتحلیل ها ,