بمناسبت هفدهمین سا لگرد تجلیل رهبرشهید، ستاد مردمی اصفهان در نظر دارد پنجمین شماره ویژه نامه شهید مزاری  را به دست نشر بسپارد از فرهیختگان گرامی تقاضا می شود که مطالبشان را جهت پیشبرد آرمانهای آن شهید بزرگوار، تا تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ به آدرس زیرارسال نمایند.

و درضمن انتظار می رود ما را از نظرات و انتقادات سازنده خود در مورد چگونگی اجرای تجلیل رهبرشهید بهره مند سازند.

ستاد مردمی بزرگداشت شهید عبدالعلی مزاری اصفهان

ستاد یادیار مهربان

فراخوان در بخشهای:

 مقاله – شعر – متن ادبی – خاطره – نقاشی – خوش نویسی

با موضوع:

۱ – اندیشها و آرمانهای شهید مزاری

۲ – جریان شناسی عدالت اجتماعی و وحدت ملی در افغانستان

۳ – موانع و چالشهای عدالت اجتماعی و وحدت ملی در افغانستان

۴ – راهکارهای توسعه و گسترش عدالت اجتماعی و وحدت ملی در افغانستان.

۵- باز خوانی اندیشه های شهید مزاری در چار چوب نظریه های سیاسی جدید

دعوت نامه:

بمناسبت هفدهمین سا لگرد تجلیل رهبرشهید، ستاد مردمی اصفهان در نظر دارد پنجمین شماره ویژه نامه شهید مزاری  را به دست نشر بسپارد از شما فرهیخته گرامی تقاضا می شود که مطالبتان را جهت پیشبرد آرمانهای آن شهید بزرگوار، تا تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ به آدرس زیرارسال نمایید.

ودرضمن ما را از نظرات و انتقادات سازنده خود در مورد چگونگی اجرای تجلیل رهبرشهید بهره مند سازید.

ستاد مردمی بزرگداشت شهید عبدالعلی مزاری اصفهان

ستاد یادیار مهربان ۱۳۹۰

mohammadiata@yahoo.com       عطاالله محمدی


نوشته شده در تاریخ ۳۰ / عقرب / ۱۳۹۰ توسط: فرستنده: وحید نوریموضوع :
اخبار وگزارش ,