مولوی:

هرنفس آواز عشق می رسد ازچپّ وراست       ما به فلک می رویم، عزم تماشا که راست؟

ما به فلک بوده ایم، یار ملــــک بوده ایم        باز همان جا رویم جمله، که آن شهر ماست

خود زفلک برتریم، وز ملــک افزون تریم       زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست

بخت جوان یار ما، دادن جـــــان کار ما        قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

از مــــه او مه شکافت، دیدن او برنتافت        ماه چنان بخت یافت، او که کمینه گداست

بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست        شعشعه ی این خیال زان رخ چون «والضحا»ست

خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جـــان        کی کند این جا مُقام مرغ کزآن بحر خاست

آمد موجِ اَلَست، کشتـــــیِ قالب ببست          باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست

موضوع :
شعر ,