باحمد وسپاس خداوند بزرگ ودرود بر محمد وآل محمد، ودرود وتحیات ویژه به روان پاک وقبور مطهر شهدای راه اسلام وآزادی، مدیریت فضای مجازی اهالی آسمان سال نو هجری شمسی را به همه ملل مسلمان، ملت های که نوروز را جشن می گیرند وخانواده های شهدای وطنم و شما خوانندگان عزیز که با دیدار تان از این خانه مجازی وارائه نظریات قشنگ تان مارا بهره مند می فرمایید، تبریک وتهنیت عرض می کنم وسال جدید را سال پر ازخیر وبرک برای همه آرزو دارم، امید وارم که سال جدید سال صلح، آرامش و دوستی در میهن عزیزمان (افغانستان) باشد انشاءا...
موضوع :
پیام ها وتحلیل ها ,