نخستین نمایشگاه خاطرات شهدای سه دهه جنگ در کابل دایر شد

سیزدهم حوت 1390
شهر کابل
به نقل از: آژانس خبری وخت

نخستین نمایشگاه خاطرات قربانیان سه دهه جنگ که در آن هزاران تن کشته و هزاران تن دیگر یتیم شدند، امروز از سوی وارثان شهدا به همکاری سفارت کانادا در کابل دایر گردید.

در این نمایشگاه وسایل شخصی کسانی به نمایش گذاشته شد ه بود که طی سی سال جنگ در افغانستان کشته شده اند.

برگزار کنندگان این نمایشگاه می گویند هدف از برگزاری این نمایشگاه جلب توجه دولت و نهادهای بین المللی برای تامین عدالت و توجه بیشتر به بازماندگان شهدا در افغانستان است.

بصیره یکی از بازماندگان شهدا در مورد نمایشگاه امروزی گفت:

"این یک نمایش نیست، بلکه یادگاری های جگر گوشه های ماست، تمام اینها را در این 20 سال به عنوان با ارزشترین یادگاری ها با خود نگهداری کرده ایم و از سه سال بدینسو این اشیا از سوی دفتر شهدا نگهداری می شوند.

وی افزود: خواست ما از کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل متحد و دولت افغانستان اینست که محل مشخصی را برای خانواده های  شهدا اختصاص دهند تا چیزهاییکه به یادگار مانده و بسیار ارزش دارد را در آنجا نگهداری کنیم.

وی افزود که تقریبا 13 نفر از اعضای خانواده خود را در جنگ از دست داده است و تمام خاطرات و اجناسی را که از ایشان باقی مانده است درصندوق گذاشته است.

افغانی بانوی دیگری که هشت تن از اعضای خانواده اشرا از دست داده است، گفت باید هم خانم های بیوه باید صندوق هایی برای نگهداری شوهران و سایر عزیزان از دست رفته خود داشته باشند.

وی از حکومت و جامعه جهانی خواست تا برای یادبود شهدا یک موزیم ایجاد کند تا ایشان یادگاری های قربانیان خود در آنجا نگهداری کنند.

زلیخا خانم 45 ساله که در صندوق خاطراتش چند قطعه تصویر، تسبیح و بعضی نامه های سرگشاده شوهرش را گذاشته بود به آژانس خبری وخت گفت: من جگرگوشه (فرزند) و شوهرم را در جنگ مجاهدین و طالبان از دسته دادم که ازان به بعد روی خوشی را ندیده ام.

او گفت چیز هایی را که من اینجا گذاشته ام، کتاب شوهرم است، لباسهایش هست ــ لباس ها و بکس مکتب فرزندش هست.

به گفته خانم زلیخا، فرزندش وقتی صنف دوازدهم را تمام کرده و می خواست پوهنتون برود، کتابهایی که برای وی و فرزندانش می خواند، پیاله ای که با آن آب می خورد، شانه ای که موهای خود را با آن شانه می زد؛ همه در این صندوق خاطرات قرار دارد.

وی از دولت و سازمان ملل متحد خواست تا برای یادگاری شهدا جای را اختصاص دهند تا آنان تمام یادگاری شهدای خودرا در آنجا نگهداری نمایند.

صاحبان این اشیا هرکدام قربانی خشونت در دوره های مختلف در افغانستان شده اند.

نهادی موسوم به حقوق بشر و دموکراسی افغانستان که نمایشگاه صندوق خاطرات را برگزار کرده، هدف از این اقدام را تامین عدالت و رسیدگی به خانواده های قربانیان خوانده است.

خداداد بشارت رییس موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان گفت: امروز ما شاهد راه اندازی نمایش صندوق خاطرات هستیم، این صندوق ارتباط دارد به یک فرد و تمام اجناس بسیار دوستی داشتنی و محبوب که از فامیل های شهدا مانده جمع آوری کرده است.

وی افزود این صندوق مربوط خانم ها میشود که آنها شوهران و دیگر اعضای خانواده های خود را از دست داده اند و تاهنوز به عنوان قشر آسیب پذیر در جامعه حضور دارند، تمام خاطرات گذشته با تمام مسوولیت بار سنگین تا هنوز بر دوش خود حمل می کنند.

وی هدف نمایش امروزی را به مناسبت هشتم مارچ یا روز جهانی زن عنوان کرد و گفت که در روزهای آینده ایشان مقامات دولتی و غیردولتی را دعوت میکنند تا خاطرات این خانم ها را از نزدیک ببینند.

آقای بشارت گفت: "ما خواستیم که با این نمایشگاه روند تاریخی افغانستان را به نمایش بگذاریم، دوران پیش از جنگ، دوران جنگ و تاثیرات جنگ بر زندگی شهروندان افغانستان."

احساسات شخصی واقع جمع آوری متشکل از اجناس و اشیای مختلف است که به نوعی به زندگی آنان پیوند دارند.

مردم افغانستان اکثرا قربانی داده است، این بسیار مشکل است که برای هر یک شان صندوق بگذاریم، ولی این می تواند سمبولی باشد از خاطرات جنگ و بربادی افغانستان.

بشارت در ادامه گفت: ما میخواهیم از طریق این نمایشگاه، جامعه جهانی و حکومت افغانستان را متوجه مسوولیت شان بسازیم تا به نوعی در نهادینه کردن حقوق بشر و دموکراسی در کشور و چالش های فراراه آن اقدام کنند.

جامعه جهانی در حال خارج شدن از افغانستان است که ما باید آنان را متوجه بسازیم بخاطر امیدوار هستیم قدم کوچک برای برای انعکاس واقعیت ها باشد.

زهرا یگانه، مسوول و دیزاینر این نمایشگاه گفت:

"هدف از برگزاری این نمایشگاه این است که گذشته نباید فراموش شود."

وی درمورد نمایش امروزی گفت که  همیشه جنگ و قربانی شدن به صورت خشن معرفی میشود، این بار خواستیم توسط هنر جنگ و خشونت را معرفی کنم.

میخواهیم جایی را برای مردم اختصاص دهیم تا آنان گذشته خود را به نمایشگاه بگذارند تا درس عبرت شود برای آینکه جنگ درافغانستان تکرار نشود.موضوع :
اخبار وگزارش ,