مجاهد آقای داد محمد قربانی:

در یکی از عملیاتهایی که  تعدادی از مجاهدین به منظور شناسایی رفته

بودندمورد حمله نیروهای هجومی دشمن قرار گرفتند که پس از اصابت 

یک خمپاره به شهیدبرهانی  که منجر به قطع هر دو پای ایشان گردید

ولی ایشان فقط به فکرهمرزمان و ادامه عملیات بودند و هیچ گونه

ناراحتی و درد را بروز نمی داد.

منبع: http://delsokhteganemamali.blogfa.com
موضوع :
خاطرات/ وصیت نامه ها ,