بر اساس برخی گزارش ها، کوچی های مسلح شنبه شب گذشته به خانه های مردم ده نشین در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک هجوم برده و 10 تا 15 قریه را در این مناطق به آتش کشیده اند. گفته می شود در این تهاجم که نیروهای مخالف دولت دست دارند، دهها موتر داتسون همراه با سلاح سنگین ( مانند پیکا و راکت انداز ) وارد این منطقه شده اند. همچنین ساکنین این مناطق می گویند، از نیروهای امنیتی درخواست کمک کرده اند، اما تاکنون به این درخواست آنان پاسخی داده نشده است. آنان می افزایند، در نتیجه هجوم کوچی نماهای مسلح، تاکنون بیش از یک هزار و پنجصد نفر از خانه هایشان بی جا شده اند. بر اساس گزارش ها همچنین دیروز یک هیئت از طرف حکومت به منطقه سفر کرده، اما تاکنون در مورد نتیجه کار این هیئت، گزارشی به دست نیامده است.

 http://files.afghanpaper.com/pics/201206/201206060501514817.jpg

منبع: http://www.afghanpaper.com
موضوع :
اخبار وگزارش ,